Hans Michelsen og Maren Christensdatter
064/011 og -012

Retur

Hans Michelsen

Den 4 Februar 1743 inddøbtes Michel Nielsens Søn, Hans for svagheds skyld.
Christen Dollerups Hustru holdt ham over dåben overværende begge forældrene og Rasmus Nielsens hustrue, Peder Lundsgaard.
Dom Septuag. [10 februar] publiceredes Daaben i Lyngby kirke.
Faddere: Michel Rasmussens hustrue bar ham, Rasmuus Nielsens Hustrue, Anders Kiær, Peder Kiær, Anders Hovgaard.

Hans Mikkelsen blev kaldet til skoleholder i Terndrup 8 april 1766 af biskoppen over Viborg Stift Andreas Wøldike. Han overtog embedet efter Jens Michelsen der istedet var blevet sognedegn for Skibsted og Lyngby menigheder.
Hans Mikkelsen "haver medbragt et meget got vidnesbyrd om, et Liv, og Levnets ustraffelige forhold, og af Herreds Præsten, saavelsom sognepræsten for Schibsted og Lyngbye Meenigheder Velærværdige hr: Irgens er examineret og overhørt udi det som Skoleholder Embedet, efter hands Kongl: Majts allernaadigste forordning vedkommer og der udi befinde saaledes at være grundet og øvet, at han mig efter det tilsendtte Beviis eragtes af de Velærværdige gode Mænd, at have de qvaliteter og videnskaber, som til en god og Dygtig Skoleholder;".

Desuden skulle han bebo "det i Terndrup Bye opbygte Skoelehuus med dertil liggende Kaalhauge uden nogen afgift deraf at svare, ligesom hans formand for hans, samt indtil videre Tredive Rigsdaler aarlig udi Løn".

15 oktober 1769 trolovedes skoleholderen i Terndrup og Mette Christensdatter for 27 november s.a. at blive gift i Lyngby kirke.

Det ses at Mette var datter af Christen Dollerup, hvis hustru holdt Hans over dåben 26 år tidligere.

Mette døde i 1783 og 7 september samme år blev Hans trolovet med den noget yngre Maren Christensdatter og 26 oktober blev de gift i Lyngby kirke.

Hans blev enkemand for anden gang i 1796. Han giftede sig dog ikke igen, måske fordi han denne gang havde en voksen datter hjemme, der kunne tage sig af husholdningen og de mindreårige børn. Desuden boede mange af hans søskende ligeledes i Terndrup.
Ved FT 1801 er der foruden Hans, datteren Mette, 33 år, sønnen Christen, 16 år, døtrene Mette, 13 år, Birgitte, 11 år, Karen 9 år og sønnen Anders, 6 år.

Som skoleholder i Terndrup døde Hans Michelsen i 1802, 59 ½ år gammel, og blev begravet fra Lyngby kirke. Datoen er ikke angivet i kirkebogen.

Det er endnu ikke lykkedes mig at finde skifte efter ham, ej heller efter hans to hustruer.

Terndrup skole holdt i 1981 25 års jubilæum og i den anledning blev der udgivet et jubilæumsskrift. Heri er der en artikel om Terndrup skole, skrevet at daværende skolevejleder Kaare Aagaard. Jeg har venligst fået lov til at bringe et uddrag af denne:

..
25 år er ikke nogen alder for en skole, og selvføgelig skal vi meget længere tilbage for at finde den første skole i Terndrup. Den lå tæt ved nuværende Aalborgvej 17 og blev indviet den 23. juli 1747 altså for snart 234 år siden.

Det var et lille, 98,5 m2 stort, stråtækt bindingsværkshus med 8 bindinger, og det fungerede som skole i 138 år!

Klik for at se i stor størrelse

Den "stråtækte"€ blev i 1885 afløst af den lange gulstensbygning på Skørpingvej, som endnu ligger der, og som altså var Terndrups anden skole fra 1885 til 1956. Det lille bindingsværkshus blev udlejet til privatbolig og først nedrevet omkring 1930.

Fra den første skoles tid er bevaret fundatsen. Det er interessant læsning efter så mange år. Af denne fremgår, at der var 24 bymænd i Terndrup.
(I dag er "€œefterkommere" de grundejere, der har bogstavet A efter deres matrikelnummer. Disse matrikelnummerejere er stadig medlemmer af Terndrup Oldermandslaug, der som et af de få i landet stadig eksisterer).

Disse 24 bymænd gik til sognepræsten i Skibsted og Lyngby menigheder, velærværdige hr. Henning Irgens, for gennem ham at bede stiftbefalingsmanden og biskoppen af Viborg om hjælp til en skoleholders løn, for det “faldt Terndrup Byes Børn meget besværligt, ja næsten umuligt at søge den udi Lyngbye Bye oprettede Skole om Vinteren, formedelst Vejen er lang og vanskelig, Dagene er korte og kolde og Børnene små, fattige og nøgne”.

Som det ses var kravet påtrængende, og det lykkedes da også ved hjælp af biskop Trellunds legat at skaffe 30 rigsdaler årligt til en skoleholder.
For dette beløb skulle han skaffe sig selv og sin familie underhold og opvarmning — også af skolestuen. Med døgnets oliepriser må det svimle for en inspektør.

De 24 bymænd skaffede materialer til skolen, byggede den 8 bindinger lang nord for Peder Sørensens lade, samt forsynede den med bænke og kakkelovn. De skulle desuden vedligeholde bygningen og hegnet om kålhaven, samt “forunde skoleholderen græsning om sommeren til en Koe og 6 Faaer blandt deres egne Creature”.
Derudover måtte skoleholderen “ikke fordre eller tage noget af Forældre eller Børn for Børnenes Undervisning, men han skal med denne Løn, uden nogen Prætention, lade sig nøje”. Og derefter har man sig stadig at rette.

Pladsen, hvorpå skolen blev bygget, var anvist og givet af byens eneste ejer, oberst Claus Georg von Deden til Woergaard. 10 gange 30 alen. Også en kålhave 30 gange 30 alen blev til evig tid givet af den gode oberst.

Udnævnelse af en skoleholder gik på skift mellem biskoppen i Viborg stift og byens ejer, men dog således, at der “skulle beskikkes en person, som er Gudfrygtig, skikkelig og bequem”.
Sikkert ikke det dårligste kriterium, men måske er det svært at blive enige om, hvad der mentes. Skulle han vise sig forsømmelig i embedet eller handle tyrannisk mod børnene, kunne han uden videre falbelader afskediges.
Fundatsen er underskrevet af oberst von Deden den 23. juli 1747 og senere confirmeret af stiftsbefalingsmanden og biskoppen i Viborg.

Takket været pensioneret overlærer Marius Johansens historiske interesse og dennes besøg i de gamle arkiver er det lykkedes at lave en næsten korrekt kongerække af skoleholdere fra starten til i dag. Indtil 1765 var det Jens Michelsen, som vi må formode har været den første skoleholder i Terndrup. Om ham ved vi ellers intet ud over, at han blev degn i Skibsted—Lyngby fra 16. april 1768.
Fra 8. april 1766 til 1787 hed skoleholderen Hans Michelsen. Han kunne som kvalifikation fremvise et “meget godt Vidnesbyrd om sit Liv og Levned”. Desuden var han examineret af herredsprovsten.

Den næste i rækken er Stephan Christensen, en boelsmand og omgangsskoleholder. Han kendes mest på grund af sønnen Anders Stephansen, født den 2o. august 1791 i Terndrup. Sønnen fik en seminarieuddannelse, sikkert som den første fra egnen. Han blev senere landskendt for sine pædagogiske ideer. Det er hans sørgeligt forsømte mindesten, der står på hjørnet af Aalborgvej og Skørpingvej. Om ham kunne skrives meget, men det må ligge til en anden lejlighed.

Fra 18o3 til 1854, altså i over 5o år, hed læreren Niels Lyngby. Hans 5o års jubilæum fejredes den 11. februar 1853 i Lyngby kirke. Han var gift 2 gange og fik 3 børn, de sidste 2 med den 22 år yngre Maren Andersdatter fra Solbjerg. Han dør 84 år gammel i 1861.
.....

Jeg mener ikke det er korrekt at Hans Michelsen kun var skoleholder frem til 1787, idet han ved folketællingerne både i 1787 og 1801 er benævnt skoleholder.
Det samme ses ved børnenes dåb, det sidste barn i 1794 og ved 2. hustrus begravelse i 1796.

Stehpan Christensen, som nævnes som den der skulle have overtaget embedet er ved FT 1787, 31 år gammel, bor alene i Terndrup by og angives at være bonde og husmand.
Inden FT 1801 er han blevet gift med Kirsten Andersdatter og har 2 børn - den ældste er ovenævnte Anders Stephansen - og han benævnes i FT som husmand på 1 skp. og 1 alb. hartkorn.

Samme Stephan Christensen er forøvrigt en bror til Hans Michelsens 2. hustru Maren Christensdatter.

Top

Mette Christensdatter

Mette blev døbt i Lyngby kirke 24 august 1749, som datter af Christen Dollerup.
Faddere: Jens Mølers Hustrue bar hende, Peder Lundgaard, Anders Thomasen, Christen Thorup og Jens Michelsen.

20 år gammel blev hun viet til skoleholderen i Terndrup og med ham fik hun 7 børn hvoraf de 4 døde kort tid efter fødslen.

Selv døde hun i juni måned 1783 og blev begravet 26 juni fra Lyngby kirke, 33 år og 10 måneder gammel. Det var umiddelbart efter fødslen af det 7. barn, Anders, som døde 16 uger gammel i oktober måned s.a.

Maren Christensdatter

15 januar 1764 hjemmedøbtes for sygdoms skyld, Christen Pedersens Tvillinge Døtre Maren og Kirsten.
Niels Juls Kone Holdt Kirsten over Daaben, og Sten ? Hustrue Holdt Maren.
Dom 4. Epiph. blev disse Tvillingers daab Publiceret.
Faddere: Rasmus Michelsens Hustrue bar Maren og Christen Dollerups Hustrue bar Kirsten, Maren Bircheholms, Bodil Hovgaard, Anders Michelsen, Christen Lidsmand, Jens Stephansen, Niels Tømmerman og Christen Thye.

Maren var heller ikke mere end 20 år, da hun giftede sig med skoleholderen i Terndrup og dermed blev mor til 3 børn, hvor den ældste kun var 6 år yngre end hende selv.
Livet blev kort for hende også, for som Skoleholder Hans Michelsen Hustrue af Terndrup døde hun i 1796 og blev begravet fra Lyngby kirke, 32 Aar gammel.

Top

Børn af Hans Michelsen og Mette Christensdatter

1.

Mette Hansdatter

* 26-08-1770 i Lyngby

+

2.

Christen Hansen

* 20-06-1773 i Lyngby

+

3.

Birgitte Hansdatter

* 13-03-1775 i Lyngby

+ 24-09-1775 i Lyngby

4.

Michel Hansen

* 17-01-1777 i Lyngby

+ 21-03-1779 i Lyngby

5.

Michel Hansen

* 20-04-1779 i Lyngby

+

6.

Anders Hansen

* 14-10-1781 i Lyngby

+ 24-08-1782 i Lyngby

7.

Anders Hansen

* 13-06-1783 i Lyngby

+ 05-10-1783 i Lyngby

Børn af Hans Michelsen og Maren Christensdatter

8.

Christen Hansen

* 1785 i Lyngby

+

9.

Mette Hansen

* 1787 i Lyngby

+

10.

Birgitte Hansen

* 1789 i Lyngby

+ 1857 i Rostrup

11.

Anders Hansen

* 1789 i Lyngby

+ 1790 i Lyngby

12.

Karen Hansen

* 1791 i Lyngby

+

13.

Anders Hansen

* 1794 i Lyngby

+

Top Retur