Anders Christian Christensen Thiise og Elisabeth Laursdatter
032/011 og -012

Retur

Anders Christian Christensen Thiise

Anders Christian blev døbt i Thise kirke 8 august 1790 som søn af Christen Nielsen og Anne Andersdatter af Thise.
Faddere var: Else Larsdt:, Else Xstensdt:, Lars Jensen, Jens Hollemsten og Anders Thomsen alle af Thise.

Hverken Anders, broderen Niels eller forældrene er at finde i FT 1801 i hele Hjørring Amt, men på et tidspunkt er familien flyttet til Nørre Vrå i Vrå sogn, hvor faderen dør i 1806. Det passer meget godt med, at Anders ved sit andet giftermål i 1845 i Em angiver at være konfirmeret i Vrå kirke i 1807.
Desværre kan det ikke eftervises, da der i kirkebogen for Vrå indtil 1813 ikke er indført nogen konfirmationer.

Først i 1816 møder vi ham igen i de skrevne kilder, denne gang i Volstrup kirkebog:

Skolelærer i Dyrhedens Skole, Anders Christian Xstensen Thise, 26 aar gl., haft de naturlige kopper blev 3 maj 1816 viet i Volstrup kirke til Elisabeth Larsdatter i Grønheden, 30 aar - haft naturlige kopper.
Forlovere var: Peder Jørgensen, Grønheden og Anders Jensen, Grønheden.

Hvordan og hvornår han er havnet i Volstrup sogn som skolelærer er uvist, men kort tid efter brylluppet blev et embede i Emb skole ledigt - måske bedre lønnet - og om ikke andet i nærheden af hans fødeegn.

I forhandlingsprotokollen for skolevæsenet år 1815-1867 i Vrå-Em landkommune lå / ligger et stykke løst papir 'Udskrift af Embedsbogen for Em Skole, indført af Lærer Christensen i Em. Lærer Christensens Retskrivning bibeholdt.' Udskriften er underskrevet: C. Christensen, Emb Skole d. 8-de April 1902.
Herpå er en beskrivelse af de lærere der havde virket ved Em skole siden 1790.

....
1815 eller 16 er David bleven afløst af Thise, som var Lærer her til 1851 og som ogsaa en Tid har været Kirkesanger og Kirkebylærer. Han skrev en meget smuk Haandskrift, hvilket vil kunde sees i den indleverede Kirkebog fra Em for den Tid.

Han har det Lov, at han var en dygtig og nidkjær Lærer; men han var som Tiden, bandte, skjeldte og bankede Børnene; Lektierne ramsedes op. Undertiden blev han vred, når Ramsen blev alt for rask, og raabte: "Hjep, hjap! Hjep, hjap! Det gaar "Fanenpinemæ" hjep, hjap. Han levede i stadig Ufred med Mændene; han har villet dominere; men er bleven drillet paa mange Maader. Hans økonomiske Stilling var god.

Efter ham kom .....

Ikke ligefrem en smigrende beskrivelse af lærer Thiise !

Ved FT 1840 havde familien tjenestepige og deres eneste barn Christiane på 24 år boede hjemme.

I 1842 døde Elisabeth Laursdatter. Efter at have været enkemand i et par år giftede Anders sig igen:

Den 12 juni 1844 blev i Em kirke Anders Christian Thiise, 54 Aar, Enkemand efter 1ste Ægteskab, Skolelærer og Kirkesanger i Emb, døbt den 8de August 1790, Confirmeret i Vraa Kirke 1807, har havt de naturlige Børnekopper, viet til Anne Catrine Laursdatter, Pige 24 Aar, døbt i Emb d: 4de Decbr 1819, vaccineret d: 3de Juli 1824 af Sønkenberg, Confirmeret 1834 i Vraa.
Forlovere var: Anders Peter Christensen og Jens Pedersen begge i Wollerup.

Det efterføgende år blev der igen holdt folketælling. Datteren - der var omkring 3 år ældre end stedmoderen - og barnebarnet boede fortsat i skolen foruden to unge tjenestepiger. 5 år senere var både datter, barnebarn og tjenestepiger flyttet fra stedet.

Anders Christian Thiise døde 19 august 1851 og blev begravet fra Em kirke 24 august s.a., 61 år gammel.

På begæring af svigersønnen Christian Peter Møler i Hallund blev der 30 september s.a. afholdt registrerings- og vurderingsforretning i boet, hvor der foruden skifteforvalteren og et par vidner var enken med lavværge, skolelærer Mikkelsen af Hjermitslev og svigersønnen Skolelærer Møler tilstede.
På trods af, at sidstnævnte var den nærmeste til at være værge for de mindreårige børn bad han sig fritaget for hvervet og i stedet blev en sådan beskikket af skifteforvalteren.
Arvingerne angaves af enken at være:

En datter af første ægteskab: Christiane Thiise, gift med skolelærer Chr. Peter Møler i Hallund.
2 børn i sidste ægteskab - med enken, nemlig: Elisabeth Kathrine Thiise 6 år, og Christian Laurids Thiise 4 år.

Enken oplyste at boet indeholdt føgende værdier:

a)

1 panteobligation af 2. august 1850, fra Chr. Sørensen, Vester Brønderslev til afdøde

300 rd.

b)

1 do af 23. juni 1847, fra Mikkel Pedersen i Em til afdøde

100 rd.

c)

1 do af 23. juli 1849, fra Peder Jensen, Vrå

200 rd.

d)

1 do af 13. juni 1830, fra Kirsten Jensdatter i Vrå

300 rd.

Øvrige ejendele til en værdi af:

400 rd.

Ialt

1300 rd.

Der blev ikke sat spørgsmålstegn til værdien af øvrigt indbo og enken og svigersønnen enedes om, at hans hustrus arv skulle udgøre 90 rigsdaler, som skulle betales senest førstkommende december termin.

Enken angav at være frugtsommelig, hvorfor skiftet blev udsat.

Skifteretten blev samlet igen 20 februar 1852 og det var da åbenlyst at enken var gravid, hvorfor man endnu engang udsatte den videre behandling.

Det kan undre hvorfor denne samling holdtes inden enken var nedkommet - man har måske villet sikre sig at hun virkelig var gravid, da det næppe har været synligt sidst i september foregående år.

Der gik yderligere knap to år inden skiftet blev afsluttet 26 januar 1854.
Enken erklærede endnu engang, at boets værdi udgjorde 1300 rigsdaler. Efter at diverse afgifter var betalt blev der til sønnen 200 rdl., sengeklæder til 30 rdl., et chartol til 10 rdl. samt et fædrene ur ligeledes til en værdi af 10 rdl.
Hver af døtrene fik i penge 100 rdl., sengeklæder til 30 rdl. samt en sengekiste til en værdi af 10 rdl. - resten tilfaldt enken.

Af panteobligationerne nævnt i denne samling ses det, at Anne Cathrine var fortsat med at låne penge ud, hvilket kan undre når hendes underskrift i skifteprotokollen var med "ført hånd".

Top

Elisabeth Laursdatter

Hvor, hvornår og af hvem Elisabeth blev født er endnu uopklaret.
Kirkebogen i Volstrup er gransket nøje uden resultat, ligesom FT 1801 heller ikke har bragt mig nærmere.

Aldersangivelsen ved brylluppet i 1816 siger 30 år- hvilket indikerer hun er født omkring 1786. Dette passer fint med aldersangivelsen ved FT 1834 og -40, hvor hun opgiver sin alder til hhv. 48 og 54 år.

Hun døde 14 marts 1842 som skolelærer og kirkesanger Thises hustru i Emb skole og blev begravet fra Emb kirke 24 marts s.a., 55 år gammel.

Top

Anne Cathrine Laursdatter

Anne Catrine var født i Em og døbt i kirken 4 december 1819 som datter af Lars Thomsen og Karen Jensdatter i Em.
Efter skolelærer Thiises død blev hun gift 2. gang med husmand Ole Andersen ( Galsø ) fra Jerslev.
Efter Ole Andersens død, flyttede Anne Cathrine fra Vendsyssel, og tog resten af sine dage ophold hos datteren Elisabeth i Svoldrup ( Vognsild sogn ) i Himmerland. Her døde hun 11 januar 1903 og blev begravet på Vognsild kirkegård 18 januar s.a.

Top

Børn af Anders Christian Thiise og Elisabeth Laursdatter

1.

Christiane Thise

* 1816 i Volstrup

+ 1902 i Guldager

Børn af Anders Christian Thiise og Anne Cathrine Lausdatter

2.

Elisabeth Cathrine Thiise

* 1845 i Emb

+

3.

Christian Lauritz Thiise

* 1847 i Emb

+

4.

Andrea Thiise

* 1852 i Emb

+

Top Retur